Thiên nhiên và tri thúc nguòi nguyên thúy

V.R.Kabo, Thiên nhiên và tri thúc nguòi nguyên thúy // Kháo сô hoc. – 1982, № 2, pp. 71–77.

PDF версия